Hoe wordt de lockdown in instellingen afgebouwd?

15-05-2020

Daar wordt nu door diverse instanties druk over gedebatteerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen instellingen, waar andere regelingen voor gelden. Voor instellingsapotheken zijn er geen dirécte aanpassingen noodzakelijk. Wel adviseren wij om op de hoogte te blijven, zodat u weet wat er speelt bij uw instelling. Alle landelijke informatie voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis vindt u hier. Zo kunt u op ieder moment, gevraagd en ongevraagd, advies geven binnen uw vakgebied. 

Wij inventariseerden welke maatregelen inmiddels bekend zijn en zetten deze voor u op een rij. 

 

De bezoekregeling verpleeghuizen wordt versoepeld

Vanaf 11 mei staan 25 verpleeghuizen één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner onder strikte voorwaarden toe. In de week vóór 25 mei wordt de regeling geëvalueerd en besloten of het aantal locaties uitgebreid kan worden. 
 
Voorwaarden openstelling:
  • Verpleeghuis is vrij van besmettingen.
  • Instemming verleend door cliëntenraad, ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad/professionele adviesraad, het management en de specialist ouderengeneeskunde van de locatie.
  • Anderhalve meter is mogelijk.
  • Aanvullende eisen hygiëne, beschermingsmiddelen en personeelsbezetting.
 

Routekaart gehandicapten- en jeugdzorg is in ontwikkeling

Hoe zien de openstellingen van onder andere de gehandicapten- en jeugdzorg en -dagbesteding eruit? Dat wordt stapsgewijs in kaart gebracht. Bekend is dat zorgaanbieders gaan kijken welke ruimte er is binnen de huidige kaders om uitzonderingen te maken voor situaties waarin het risico laag is. Daarna wordt gekeken hoe de stap van ‘Nee, tenzij...’ naar ‘Ja, tenzij...’ gemaakt kan worden. 
 
 

Leidraad GGZ biedt ruimte eigen beleid

Volgens de GGZ-standaard is er ruimte voor instellingen om ook rekening te houden met psychisch lijden. Wel adviseert men met klem om voor oudere en kwetsbare cliënten de sluitingsmaatregel van de verpleeg- en verzorgingshuizen toe te passen. De intramurale GGZ hanteert dezelfde kaders als de algemene ziekenhuizen wat betreft testbeleid en persoonlijke beschermingsmaatregelen. Men onderzoekt momenteel of deze richtlijn een aanvulling nodig heeft voor de beschermde woonvorm en de verslavingszorg. Dit zodat deze richtlijn ook voor deze instellingen goed past.
 
Meer lezen? Ga naar de leidraad GGZ en Corona
 

Nederlandse Zorgautoriteit stuurt in openstelling reguliere zorg

De NZa publiceert een urgentielijst als hulpmiddel voor het opstarten van reguliere zorg in revalidatieklinieken, privéklinieken (zbc’s)  en ziekenhuizen. De zorgvraag en het zorgaanbod zijn per regio anders. Het gefaseerd opstarten van de zorg vraagt dan ook een regio-specifieke aanpak. Het is de bedoeling dat zorgverleners via Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ’s) samen tot overeenstemming te komen. 
 
De NZA geeft aan nog te verkennen of er ook urgentielijsten voor andere zorgsectoren komen, deze beslissing zal op basis van behoefte bij zorgprofessionals genomen worden. Wordt vervolgd!